Történelem osztályozó vizsga és pótvizsga tételek – 9. osztály

Gimnázium, Szakközépiskola

 

       I. félév

1.             Az őskor

2.             Az ókori Mezopotámia

3.             Az ókori Egyiptom

4.             Az ókori Kelet kultúrája

5.             Az ókori Kelet vallásai

6.             Az athéni demokrácia kialakulása

7.             Az athéni demokrácia, intézményei, működése

8.             A görög-perzsa háborúk

9.             A görög hitvilág és művelődés

10.         A Római Birodalom kialakulása. A hódító háborúk

11.         A köztársaság válsága és a reformkísérletek

12.         A polgárháború és Julius Caesar egyeduralma

13.         Augustus principátusa

14.         A kereszténység kialakulása, tanításai

15.         Népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása

16.         Római vallás, kultúra, mindennapok

 

II. félév

17.         A középkori Európa születése. A feudális gazdaság, társadalom kialakulása

18.         Az arab világ és az iszlám

19.          A városfejlődés a virágzó középkorban. Gazdaság és társadalom a 11.-13. században

20.         Az egyház a középkorban. Az invesztitúraharc

21.         Az érett középkor kultúrája. A reneszánsz

22.         Az Oszmán-Török Birodalom

23.         A magyarság vándorlása

24.         A honfoglalás. A honfoglaló magyar nép

25.         Géza és Szt. István

26.         Az Aranybulla

27.         A tatárjárás és következményei

28.         Károly Róbert reformjai

29.         A magyar városfejlődés korai szakaszai

30.         Hunyadi János törökellenes küzdelmei

31.         Hunyadi Mátyás uralkodása

 

A vizsga menete:

 

Írásbeli: Feladatlap a félévi illetve az egész évi tananyagból.

Szóbeli: Egy szóbeli tétel húzása, majd kifejtése a félévi illetve az egész évi tételsorból

 

Történelmi atlasz mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán használható.

 

Történelem osztályozó- és pótvizsga tételek – 10. osztály

Gimnázium, Szakközépiskola

 

         I. félév

1.             A nagy földrajzi felfedezések és következményeik

2.             A reformáció és irányzatai

3.             A katolikus megújulás, az ellenreformáció

4.             Az angol és a francia abszolutizmus

5.             Az angol forradalom, az alkotmányos monachia kialakulása

6.             A független középkori magyar állam bukása. Az ország három részre szakadása

7.             Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása, az erdélyi állam sajátosságai

8.             A királyi Magyarország. A végvári harcok

9.             A török hódoltság

10.         A tizenötéves háború és Bocskai-szabadságharc

11.         Erdély aranykora

12.         A török kiűzése

13.         A Rákóczi-szabadságharc

14.         A felvilágosodás

15.         A felvilágosult abszolutizmus Poroszroszágban és Oroszországban

16.         Az amerikai függetlenségi háború. Az Egyesült Államok létrejötte

17.         A francia forradalom

 

II. félév

18.         A napóleoni háborúk

19.         A Szent Szövetség Európája

20.         Az ipari forradalom

21.         A 19. század uralkodó eszméi

22.         Magyarország a Habsburg Birodalomban

23.         Magyarország újjáépülése a 18. században

24.         Mária Terézia reformjai

25.         II. József felvilágosult abszolutizmusa

26.         Magyarország a napóleoni háborúk korában

27.         A reformkor előzményei

28.         Gróf Széchenyi István reformprogramja és gyakorlati tevékenysége

29.         Kossuth Lajos reformprogramja

30.         A reformkor gazdasága és kultúrája

31.         A márciusi forradalom és vivmányai

32.         A Batthyány-kormány politikája

33.         A szeptemberi fordulat. Az önvédelmi háború kibontakozása

34.         A tavaszi hadjárat. A szabadságharc bukása

 

A vizsga menete:

 

Írásbeli: Feladatlap a félévi illetve az egész évi tananyagból.

Szóbeli: Egy szóbeli tétel húzása, majd kifejtése a félévi illetve az egész évi tételsorból

 

Történelem atlasz mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán használható.

 

Történelem osztályozó vizsga és pótvizsga tételek – 11. osztály

 

1.      A francia felvilágosodás

2.      A felvilágosult abszolutizmus Poroszországban és Oroszországban

3.      Az amerikai függetlenségi háború. Az Egyesült Államok létrejötte

4.      A francia forradalom megindulása, egyes szakaszainak jellemzése

5.      A napóleoni háborúk

6.      A Szent Szövetség Európája. Forradalmi hullámok a 19. század első felében

7.      A konzervativizmus, a liberalizmus és a nacionalizmus kialakulása és sajátosságai

8.      Az ipari forradalom előfeltételei és menete

9.      Az ipari forradalom társadalmi és politikai következményei. A marxizmus

10.  Magyarország újjáépülése a 18. században

11.  Magyarország a Habsburg Birodalomban

12.  II. József felvilágosult abszolutizmusa

13.  Magyarország a francia forradalom és a napóleoni háborúk korában

14.  A feudalizmus bomlásának jelei a gazdasági és a társadalmi életben. Magyarország a 19. század elején

15.  Gróf Széchenyi István reformprogramja és gyakorlati tevékenysége

16.  Kossuth Lajos politikai pályafutása és reformprogramja

17.  A márciusi forradalom vívmányai

18.  A reformkori kultúra

19.  A Batthyány-kormány politikája

20.  A szeptemberi fordulat és az udvar első támadása

21.  A tavaszi hadjárat és politikai következményei

22.  Itália egyesítése

23.  Németország egyesítése

24.  Az amerikai polgárháború

25.  A második ipari forradalom

26.  Katonai szövetségi rendszerek kialakulása

27.  Válsággócok a századfordulón

28.  Önkényuralom és neoabszolutizmus Magyarországon

29.  A kiegyezés előzményei és tartalma

30.  A magyar gazdaság a dualizmus korában

31.  A magyar társadalom a dualizmus korában

32.  Népesedési én nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában

 

Történelem osztályozó vizsga és pótvizsga tételek – 12. osztály

 

1.      Az első világháború okai, kirobbanása, a hadviselő hatalmak célkitűzései és haditervei

2.      Az első világháború szakaszai és sajátosságai

3.      Az első világháborút letáró békeszerződések. A versailles-i washingtoni békerendszer

4.      Forradalmak Oroszországban és a szovjethatalom kiépítése. A bolsevik hatalomátvétel

5.      Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság

6.      Az ellenforradalom hatalomra jutása Magyarországon

7.      A trianoni békeszerződés

8.      A világgazdasági válság és következményei

9.      A fasizmus hatalomra jutása és a totális fasiszta diktatúra kiépítése Németországban

10.  A világgazdasági válság hatásai az Egyesült Államokra – Roosevelt és a New Deal

11.  A Szovjetunió II. forradalma. A sztálini diktatúra és sajátosságai

12.  A fasiszta agresszió kibontakozása (1933-1939)

13.  A Horthy-rendszer konszolidációja

14.  A világgazdasági válság hatásai Magyarországon

15.  Magyarország a II. világháború előtt (1936-1939)

16.  A II. világháború kirobbanása és eseményei a Szovjetunió megtámadásáig

17.  Az antifasiszta koalíció kialakulása

18.  Fordulat a II világháború menetében

19.  A II. világháború befejeződése – 1944-45-ös hadműveletek

20.  A Teleki-kormány politikája

21.  Magyarország bekapcsolódása a II. világháborúba.– a Bárdossy-kormány és a Kállay-kormány politikája

22.  Magyarország német megszállása és következményei

23.  Az antifasiszta koalíció felbomlása

24.  A hidegháború

25.  Az enyhülési politika és a kis hidegháború – A Szovjetunió válsága és felbomlása

26.  A gyarmati rendszer felbomlása. A harmadik világ

27.  Az európai integráció

28.  Magyarország a II. világháború után (1945-1949)

29.  A sztálinista állam és válsága. A Rákosi-korszak (1949-1956)

30.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc

31.  A Kádár-rendszer kiépülése és fénykora

32.  A Kádár-rendszer válsága és a rendszerváltás