Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

Követelmények Speciális társadalom ismeretekből

 

A speciális társadalomismeret tantárgy  Közvetlenül segíti a tanulók társadalmi beilleszkedését, hozzájárul a tudatos életvezetés kialakításához, felkészít a felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus közéletben való aktív részvételre. Megismertet a jogi szabályozás alapelveivel, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás szerveivel. Segíti a saját és mások tetteiért felelős , normakövető emberi magatartás kialakulását.

Cél az is, hogy a jogi ismeretek című fejezet alapozza meg a rendészeti ismeretek fogalomhasználatát.

Új fejezet a kriminológia, amely a szociológiai és pszichológiai bevezető után ismerteti meg a tanulókkal a bűn fogalmát, kialakulását, társadalmi és személyi vonatkozásait; a bűnmegelőzés lehetőségeit, fontosságát. 

A tantárgy tanulása során el kell érni , hogy formálódjék a tanulók értelmi és érzelmi azonosuláson nyugvó meggyőződése.

Bontakozzék ki a meggyőződés kialakításához, a mások véleményének megértéséhez szükséges kognitív és kommunikatív képességük.

Fejlődjék jogérzékük, amely elősegíti a jogkövető magatartás kialakulását.

A tanulók legyenek képesek:

- áttekinteni a magyarországi rendészet történetét,

- értelmezni az erkölcs és a jog magatartásszabályozó szerepét,

- bemutatni a jogi szabályozás folyamatát,

- felsorolni és értelmezni az állampolgári jogokat és kötelezettségeket az emberi jogokkal való kapcsolatában,

- a felelős állampolgári szerep elsajátítására, az azzal való azonosulásra,

- ismertetni a közigazgatás legfontosabb formáinak, szerveinek, hivatalainak (állami, önkormányzati) funkcióját,

- meghatározni a modern állam kialakulásának tényezőit,

- megérteni az alkotmányosság alapvető elveinek kritériumait,

- felismerni a bűnözés társadalmi meghatározottságát,

- bemutatni a bűnözés és a személyiség kapcsolatrendszerét,

- megérteni a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem jelentőségét, lehetőségeit,

- helyesen értelmezni a másságot,

- toleránsnak, szolidárisnak lenni embertársainkkal.

 

Speciális társadalom ismeret 11. évfolyam

I. félév

Rendészet történeti rész

 

-          Magyarország rendészete az államalapítástól a török kiűzéséig

-          Magyarország Rendészete a török kiűzésétől az 1848-49-es szabadságharc végéig

-          Önkényuralom és a dualizmus kora

-          Rendészet a két világháború között

-          1945-1989 közötti korszak

II. félév

-          Normák kialakulása, jogi norma jellemzői

-          Jogforrás fogalma jogforrási hierarchia

-          Jogszabály érvényessége, hatálya

-          jogalkotás folyamata

-          Állam fogalma, szerepe

-          Államformák

-          Jogállamiság jellemzői

-          Alkotmány, alkotmányosság

-          Országgyűlés jogköre, feladatai

-          Köztársasági elnök

-          Kormány

-          Az alkotmánybíróság összetétele, feladata

-          A bíróságok feladata, szervezeti felépítése

-          Az ügyészségek feladata szervezeti felépítése

-          Önkormányzatok szerepe


Speciális társadalom ismeret 12. évfolyam

I. félév

-          Alapvető emberi jogok története

-          Alapvető állampolgári kötelezettségek

-          Választási rendszer

-          Személyiség fogalma, fejlődése

-          Különböző személyiség típusok

-          Antiszociális magatartás kialakulása

-          Kriminális személyiség  jellemzése

-          Társadalmi problémák

II. félév

-          Kriminológia fogalma tárgya

-          Bűnözés fogalma kialakulása

-          Látens bűnözés

-          Bűnözés áldozatai, áldozatvédelem

-          Megélhetési bűnözés, ifjúkori bűnözés

-          Gazdasági bűnözés, korrupció

-          Migráció

-          Szervezetbűnözés

-          Bűnmegelőzés formái