Irodalom

9. osztály

1.      Homérosz: Íliász (történet, szereplők, istenek szerepe, embereszmény, eposzi kellékek)

2.      Homérosz: Odüsszeia (történet, szereplők, istenek szerepe, embereszmény, eposzi kellékek, verselés)

3.      A görög líra képviselői, műfajok, témák

4.      A görög dráma kialakulása, jellemzői, Szophoklész: Antigoné

5.      Római költészet képviselői, műfajok, témák

6.      Biblia: Ószövetség (Jellemzők, műfajok, történetek: Teremtéstörténetek, Bűnbeesés, Káin és Ábel, Vízözön, Zsoltárok könyve, Jónás próféta könyve)

7.      Biblia: Újszövetség (Jellemzők, műfajok, történetek: Jézus története, A tékozló fiú)

8.      Magyar nyelvemlékek: Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar Mária-siralom; legendák (Margit-legenda)

9.      Lovagi irodalom: Trisztán és Izolda

10.  Trubadúrlíra, a lovagok szerelemfelfogása és a vágánsköltészet főbb jellemzői: Vogelweide

11.  Villon művészete

12.  Dante művészete, Isteni színjáték

13.  A reneszánsz stílus jellemzői, a humanizmus

14.  Petrarca művészete

15.  Boccaccio: Dekameron

16.  Janus Pannonius művészete, versei

17.  Balassi költészete, versei

18.  Shakespeare művészete, Romeo és Júlia

19.  Zrínyi: Szigeti veszedelem

20.  A francia klasszicista dráma, Moliére: Tartuffe


 

IRODALOM

10. osztály

1.      A felvilágosodás eszmerendszere, irodalma (Voltaire, Rousseau, Goethe)

2.      Bessenyei György

3.      Batsányi János

4.      Kazinczy művészete és a nyelvújítás

5.      Csokonai és a rokokó: szerelmi költészet

6.      A felvilágosodás eszméi Csokonai költészetében

7.      Csokonai magány-versei

8.      Berzsenyi ódái

9.      Berzsenyi elégiái

10.  A romantika

11.  Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame

12.  Puskin: Anyegin

13.  Katona: Bánk bán

14.  Kölcsey: Himnusz

15.  Kölcsey: Zrínyi dala és Zrínyi második énekének összehasonlítása

16.  A Himnusz és a Szózat összehasonlítása

17.  Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban, A Guttenberg-albumba

18.  Vörösmarty szabadságharc bukása utáni lírája: Előszó, A vén cigány

19.  Vörösmarty: Csongor és Tünde

20.  Petőfi szerelmi lírája

21.  Petőfi ars poetica versei

22.  Petőfi tájköltészete

23.  Petőfi: Az apostol

24.  Petőfi forradalmi látomásköltészete

25.  Jókai: Az arany ember


 

Irodalom

11. osztály

 1. Arany költészete az 1850-es években (Kertben, Letészem a lantot, Visszatekintés)
 2. Arany Őszikék-lírája (Epilógus, Mindvégig)
 3. Arany balladái
 4. Arany: Toldi estéje
 5. Vajda János költészete
 6. Madách: Az ember tragédiája (keletkezési körülmények. előzmények, műfaj, szerkezet)
 7. Madách: Az ember tragédiája (szereplők jellemzése, a mű kérdései és az azokra adott válaszok)
 8. Madách: Az ember tragédiája (keretszínek)
 9. Madách: Az ember tragédiája: az eszmék váltakozása a történelmi színekben
 10. Mikszáth novellaíró művészete (2-3 novella alapján)
 11. Mikszáth regényíró művészete (1 regény alapján) - pl. Beszterce ostroma
 12. A realista stílus jellemzői, egy francia realista regény elemzése (Balzac vagy Stendhal vagy Flaubert)
 13. Gogol művészete (A köpönyeg)
 14. Tolsztoj művészete (Ivan Iljics halála)
 15. Csehov és a drámaiatlan dráma (egy dráma alapján)
 16. Ibsen és az analitikus dráma (egy dráma alapján)
 17. A Nyugat jelentősége, nemzedékei
 18. Ady ars poetica versei
 19. Ady Ugar-versei
 20. Ady Léda-versei
 21. Ady élet-halál versei vagy létharc-versek
 22. Ady istenes versei
 23. Ady magyarság-versei
 24. Ady háborúellenes versei
 25. Ady Csinszka-versei
 26. Móricz Zsigmond novellaíró művészete (2-3 novella alapján)
 27. Móricz regényíró művészete (1 regény alapján)
 28. Karinthy művészete (Így írtok ti, Tanár úr kérem)
 29. Babits költészete (háborúellenesség)
 30. Babits költészete (szenvedés és betegség versei)
 31. Babits: Jónás könyve
 32. Kosztolányi költészete, a  Számadás kötet
 33. Kosztolányi: az Édes Anna című regény elemzése
 34. Tóth Árpád költészete
 35. Juhász Gyula költészete

 

IRODALOM

12. ÉVFOLYAM

1.      Az avantgarde irányzatok

2.      Thomas Mann Mario és a varázsló vagy Tonio Kröger című művének elemzése

3.      Kafka: Az átváltozás

4.      Hemingway: Az öreg halász és a tenger

5.      Az epikus színház jellemzői Brecht Kurázsi mama és gyermekei című művében

6.      Dürrenmatt: A fizikusok

7.      Egyén és világ szembenállása Szabó Lőrinc költészetében

8.      József Attila tájversei

9.      József Attila nagy gondolati versei

10.  József Attila istenes versei

11.  József Attila szerelmi költészete

12.  József Attila számvetés versei

13.  Radnóti szerelmi költészete (Tétova óda)

14.  A Bori notesz versei: Razglednicák

15.  Idill és tragikum keveredése Radnóti költészetében (eclogák, A la recherce, Erőltetett menet)

16.  Pilinszky költészetének bemutatása néhány vers alapján

17.  Nagy László pályaképe és a Ki viszi át a szerelmet? című vers elemzése

18.  Déry Tibor: Szerelem

19.  Örkény: Egyperces novellák

20.  Örkény: Tóték

21.  Németh László művészete (Iszony vagy Gyász)

22.  Szabó Magda: Az ajtó


 

Nyelvtan

9. osztály

1.      A kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói

2.      Tömegkommunikációs műfajok

3.      A tömegkommunikáció hatása a nyelvhasználatra és a gondolkodásra

4.      Az internetezés alapszabályai, előnyei és veszélyei

5.      A nyelv mint jelrendszer, jeltípusok

6.      Magánhangzók csoportosítása és magánhangzótörvények

7.      Mássalhangzók csoportosítása és mássalhangzó-törvények

8.      Szóelemek, morfémák

9.      Szóalkotási módok

10.  A szavak típusai hangalak és jelentés viszonya alapján

11.  Alapszófajok: igék

12.  Alapszófajok: főnevek, melléknevek, számnevek

13.  Alapszófajok: határozószók, névmások

14.  Igenevek

15.  Viszonyszók és mondatszók

16.  Szószerkezetek (szintagmák)

17.  Az egyszerű mondat mondatrészei, elemzése, az alany, állítmány és tárgy fajtái

18.  Egyéb mondatrészek: a határozó és a jelző fajtái

19.  A mondatok modalitása

20.  Az egyszerű mondat típusai

21.  Alárendelő összetett mondat

22.  Mellérendelő összetett mondat

23.   A helyesírási alapelvek


 

Nyelvtan

10. osztály

1.      A szöveg fogalma, kapcsolóelemek a szövegben

2.      Elbeszélő, leíró, érvelő szövegek

3.      Tervezett és spontán, dialógikus és monológikus szövegek, szóbeli és írott szövegek

4.      Önéletrajz

5.      Kérvény

6.      Panaszos levél

7.      Egyéb szövegek (pályázat, jegyzőkönyv, meghatalmazás, elismervény, vitaindító, hozzászólás)

8.      Társalgási vagy magánéleti stílus jellemzői

9.      A hivatalos stílus jellemzői

10.  A szónoki stílus jellemzői

11.  A tudományos stílus jellemzői

12.  A publicisztikai stílus jellemzői

13.  A szépirodalmi stílus jellemzői


 

Nyelvtan

11. évfolyam

1.      Stílus, a stílust meghatározó tényezők, stilisztika, alkalmi és állandósult stílusérték, hírérték, denotatív és konnotatív jelentés

2.      Jelek, jeltípusok; a szavak hangalakja és jelentése

3.      A zeneiség stíluseszközei

4.      A szókincs stilisztikai vizsgálata

5.      Alakzatok

6.      Szóképek és egyéb stíluseszközök

7.      Írott és szóbeli szövegek stílusa

8.      Társalgási vagy magánéleti stílus jellemzői

9.      A hivatalos stílus jellemzői

10.  A szónoki stílus jellemzői

11.  A tudományos stílus jellemzői

12.  A publicisztikai stílus jellemzői

13.  A szépirodalmi stílus jellemzői

14.  Nyelvművelés, nyelvhelyességi hibák


 

Nyelvtan tételsor

12. osztály

1.      A nyelv és az ember (nyelv és beszéd, nyelv és társadalom, nyelv és gondolkodás)

2.      A nyelvekről általában (szinkrónia, diakrónia, a nyelvek eredete, a nyelvek típusai)

3.      Az írás története

4.      A magyar nyelv eredete és rokonsága, családfa, nyelvrokonság bizonyítékai

5.      A magyar nyelv történetének főbb korszakai

6.      A nyelvtörténeti kutatások forrásai: nyelvemlékek

7.      A szókincs bővülése

8.      A nyelvújítás

9.      A határon túli magyarok nyelvhasználata

10.  Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra