Angol nyelv

Osztályozó – és javító vizsga

9. o - Elementary

10. o – Elementary – Pre-Intermediate

11. o - Pre-Intermediate

12. o – Érettségi előkészítés (lásd. Érettségi követelmények)

 

Írásbeli:feladatsor

Szóbeli:

0.      Bemelegítő kérdések

1.      Szövegértés ellenőrzése

2.      Nyelvhelyességi feladat (feladatok megoldása)

3.      Képleírás – a képhez kötődő kérdések megválaszolása az adott szintnek megfelelően

 

Évfolyam

Témakör

Nyelvtan

Íráskészség

9.

Bemutatkozás

Országok megnevezése

Az angol abc, betűzés

Számok, telefonszámok

Személyes adatok

Alapvető dolgok megnevezése

Napirend

Óra, időpont megjelölése

A hét napjai

Iskolai élet, tantárgyak

Szabadidős tevékenységek

Sport

Ételek, italok megnevezése

Táplálkozás

Ház részei

 

Létige: am, is, are

have got

Present Simple

Gyakoriságot kifejező szavak

there is/are

Possessive ’s

can/can’t

some/any

a/an

főnevek egyes- és többes száma

személyes névmások és tárgyesetük

birtokos jelzők

that/those; this/these

Past Simple – ’to be'

can – could

prepozíciók

megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek

much/many

’would like’

email írása (50-60 szó)

baráti levél

10.

Múltbeli események elmesélése

Üzletek, vásárlás

Rendelés étteremben

Személyleírás, külső és belső tulajdonságok

Ruhadarabok, ruhavásárlás

Divat, öltözködés

Utazás, nyaralás

Útbaigazítás és információkérés

Szabadidő, szórakozás, tevékenységek

Város és vidék összehasonlítása

Időjárás

 

 

 

Present Continuous

Melléknevek fokozása

’going to’ future

Present Perfect

PastSimple: regular verbs – irregular verbs

some, any, much, many, a lot of, a few

’will’ future

who’s/whose

birtokos névmások

További elöljárószók

Present Simple és Present Continuous összehasonlítása

Past Continuous

Hivatalos levél

Események leírása, történetírás

11.

Szabadidő eltöltése: kedvenc könyvek, kedvenc filmek, zene, tánc.

Vásárlás, Árak

Tünetek, betegségek

Helyek – irányok

A fiatalok élete régen és ma

A tudomány és a technika fejlődése: minden nap használt elektronikus felszerelések. A mobiltelefon és a számítógép használata, előnyök és hátrányok.

Iskolai szabályok

Környezetvédelem

Jövőbeli tervek, továbbtanulás, munkavállalás

Present Perfect

Conditionals (Zero, first, second conditionals)

Past Continuous

Past Perfect

Passive voice

Reported Speech

Will és going to future

Comparative and superlative adjectives

Relative Clauses

Question tags

Modal verbs

Könyvismertetés, filmismertetés,

hivatalos levél

Filling in a form

12.

1. Személyes vonatkozások, család  - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

             - Családi élet, családi kapcsolatok

             - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

             - Személyes tervek

 2. Ember és társadalom            - A másik ember külső és belső jellemzése

             - Baráti kör

             - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

             - Női és férfi szerepek

             - Ünnepek, családi ünnepek

             - Öltözködés, divat

             - Vásárlás, szolgáltatások

             - Hasonlóságok és különbségek az emberek között

 3. Környezetünk        - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház bemutatása)

             - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

             - A városi és a vidéki élet összehasonlítása

             - Növények és állatok a környezetünkben

             - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

             - Időjárás

 4. Az iskola    - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

             - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

             - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

             - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

 5. A munka világa     - Diákmunka, nyári munkavállalás

             - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

 6. Életmód     - Napirend, időbeosztás

             - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

             - Étkezési szokások a családban

             - Ételek, kedvenc ételek

             - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

             - Gyakori betegségek, sérülések, baleset

             - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás      - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

             - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

             - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

             - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

             - Kulturális események

 8. Utazás, turizmus    - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

             - Nyaralás itthon, illetve külföldön

             - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

             - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

 9. Tudomány és technika            - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

             - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

Articles

 a, an

 the

 omission of articles

 Nouns

 singular and plural

 countable

 uncountable

 some + plural noun

 any + plural noun

 some + singular noun

 any + singular noun

 Adjectives

 irregular adjectives

 comparative sentences

 too/enough

 Possessive adjectives

 Adverbs

 manner

 place

 time

 Prepositions, prepositional phrases

 Conjunctions, linking words

 Verbs

 the infinitive

 -ing form

 Auxiliaries

 be

 have

 do

 Modal verbs

 should/shouldn't

 can (ability)

 can/could/may (permission)

 could - was able to

 manage to

 must/needn't (obligation)

 have to

 mustn't

 must/may/might/can't (certainty)

 used to

 Possessives

 have

 genitive's

 of

 Present Simple

 Present Simple Passive

 Present Continuous

 Present Perfect Simple

 Present Perfect Passive

 Present Perfect Continuous

 Past Simple

 Past Simple Passive

 Past Continuous

 Past Perfect

 Future with will

 certainty

 sudden decision

 prediction

 Passive Future

 Going to

 plans

 events likely to happen

 Reported/Indirect Speech

 with present reporting verb

 with past reporting verb

 Conditionals

 1st

 2nd

 3rd

 Relative clauses

 defining

 non-defining

 Time clauses with future meaning

 Clauses of purpose

 Wish

 state

 Question-tags

A vizsga azt méri, hogy képes-e a vizsgázó

- a megadott helyzetekben és szerepekben megnyilatkozni, illetve a megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani,

- különböző fajtájú szövegeket írni a Témakörök című részben megadott témákhoz kapcsolódóan,

- koherens szöveget létrehozni (előre- és visszautalással, alapvető szinonimákkal és kötőszavakkal),

- mondanivalóját logikusan és az adott szövegfajta követelményeinek megfelelően elrendezni, valamint írásművét megfelelően felépíteni és tagolni,

- a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának megfelelő stílust és hangnemet választani,

- az adott szövegfajták formai sajátosságainak megfelelő írásművet létrehozni,

- úgy kifejezni magát, hogy esetleges nyelvtani pontatlansága, szóhasználata ne akadályozza a megértést.

A vizsgázónak olyan szövegeket kell létrehoznia, amelyek

- valós kommunikációs szándékkal jönnek létre,

- a nem magyar anyanyelvű olvasó számára is világosak, érthetőek és alkalmasak a kommunikációs cél elérésére,

- szövegfajtája meghatározott,

- tematikusan megfelelnek ezen korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,

- megírásához nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre.

A vizsgán az alábbi szövegfajtákat kell létrehozni:

- magánlevél,

- hivatalos levél,

- olvasói levél,

- önéletrajz,

- pályázat,

- cikk diákújság számára.