Aktuális információk:

A nyáron ügyintézés céljából a következő szerdai napokon tartunk ügyeletet 8 és 12 óra között:

2017. július 5.
2017. július 19.
2017. augusztus 02.
2017. augusztus 16.

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) és augusztus 30. (szerda). Mindkét napon reggel 7:30-kor kell megjelenni ünneplő ruhában és bizonyítvánnyal együtt. A beosztást aznap reggel tekinthetik meg a javítóvizsgára utasítottak.

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Reggel 8 órától ünnepélyes tanévnyitó, majd ezen a napon osztályfőnöki órák lesznek.

A tankönyvosztás rendjét a következőképpen alakul:

2017. augusztus 30.: a leendő 9.A és 9.B osztálynak
2017. augusztus 31.: a leendő 9.C és 9.D osztálynak
2017. szeptember 1.: a leendő 10. évfolyamnak
2017. szeptember 4.: a leendő 11-12. évfolyamnak.

 

G I M N A Z I S T Á K !

Ebédjegyek igénylése: a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában

Augusztus 21 - Augusztus 31
7 30 - 15 30

Pénteken 7 30 - 13 00

Akinek bármilyen kedvezménye van, Tartós betegség,
Gyermekvédelmi kedvezmény, az hozza magával a másolatot,
aki Nagycsaládos azok óvodai vagy iskolalátogatási
igazolásokat hozzanak!

A 9. évfolyamos kedvezményezetteknek 50%-ot kell téríteni!

Ebédidő: 12 00 - 12 45

Ha a kollégiumi tanulók 2017.09.01-én nem tartanak igényt az étkezésre,
akkor hívják telefonon Kovácsné Varga Éva ügyintézőt.
Telefon: 06-20/377-2059

Aki 2017.08.31.-én szeretne jönni az csak a délelőtt folyamán lehetséges.

 

A tanulók iskolai munkájának értékelése

Az alábbi szövegrész az intézmény Házirendjében megtalálható:

A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök a tanítási év közben esetenként szóban, félévenként írásban osztályzattal minősíti (az osztályban tanítók véleményének kikérése alapján).

A tanulók tanulmányi munkáját a tanév során az osztályfőnökök figyelemmel kísérik, a szaktanárok rendszeresen érdemjeggyel értékelik, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítik. Az érdemjegyek minimális száma félévente: a tantárgy heti óraszám, de legalább három.

A tanulók folyamatos tanulását, felkészültségét, a szaktanárok rendszeres számonkéréssel ellenőrzik.

A számonkérés formái:

·     szóbeli felelet, írásbeli felelet - röpdolgozat : 10-15 perces az előző óra anyagára vonatkozó, illetve egy-két ismétlő kérdést tartalmazó dolgozat.

·     dolgozat: a szaktanár által meghatározott anyagrészekből;

·         témazáró dolgozat: a törzsanyag adott témakörének elsajátítását mérő írásbeli számonkérés

·         és egyéb - a szaktanár által meghatározott - forma.

Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat, vagy legfeljebb két dolgozat íratható.

A témazáró dolgozatot legalább egy héttel előre, a több anyagrészből álló dolgozatot legalább az előző szakórán be kell jelenteni. Dolgozati időpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok jussanak megegyezésre!

Az írásbeli dolgozatokat a szaktanár legkésőbb tizenöt munkanappal a megírás után kijavítva kiosztja a tanulóknak és értékeli, ellenkező esetben a diák eldöntheti, kéri-e a jegyet vagy sem.

Újabb dolgozat azonos tantárgyból addig nem íratható, amíg az előző kijavítva kiosztásra nem került.

Minden tantárgyból íratott témazáró értékelése a következő százalékok alapján történik:

¾    30%-tól elégséges

¾    50%-tól közepes

¾    70%-tól jó

¾    85%-tól jeles.

Kivétel magyar irodalom tantárgyból fogalmazás értékelése:

¾    25%-tól elégséges

¾    40%-tól közepes

¾    60%-tól jó

¾    80%-tól jeles.

A témazáró dolgozatnál egy jegyet írunk be a naplóba jól látható módon fekete tintával.

Félévkor és év végénminden tantárgyból a következő százalékok alapján zárjuk a tanulókat:

¾    1,00-1,79        elégtelen

¾    1,80-2,69        elégséges

¾    2,70-3,69        közepes

¾    3,70-4,49        jó

¾    4,50-5,00        jeles

Az átlag elérése esetén kötelező megadni az abban szereplő érdemjegyet, egyéb esetben a tanár egyéni mérlegeléssel a tanuló javára eltérhet az itt rögzítettektől figyelembe véve az előző félévhez képest nyújtott tendenciát.