A tanulók iskolai munkájának értékelése

Az alábbi szövegrész az intézmény Házirendjében megtalálható:

A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök a tanítási év közben esetenként szóban, félévenként írásban osztályzattal minősíti (az osztályban tanítók véleményének kikérése alapján).

A tanulók tanulmányi munkáját a tanév során az osztályfőnökök figyelemmel kísérik, a szaktanárok rendszeresen érdemjeggyel értékelik, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítik. Az érdemjegyek minimális száma félévente: a tantárgy heti óraszám, de legalább három.

A tanulók folyamatos tanulását, felkészültségét, a szaktanárok rendszeres számonkéréssel ellenőrzik.

A számonkérés formái:

·     szóbeli felelet, írásbeli felelet - röpdolgozat : 10-15 perces az előző óra anyagára vonatkozó, illetve egy-két ismétlő kérdést tartalmazó dolgozat.

·     dolgozat: a szaktanár által meghatározott anyagrészekből;

·         témazáró dolgozat: a törzsanyag adott témakörének elsajátítását mérő írásbeli számonkérés

·         és egyéb - a szaktanár által meghatározott - forma.

Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat, vagy legfeljebb két dolgozat íratható.

A témazáró dolgozatot legalább egy héttel előre, a több anyagrészből álló dolgozatot legalább az előző szakórán be kell jelenteni. Dolgozati időpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok jussanak megegyezésre!

Az írásbeli dolgozatokat a szaktanár legkésőbb tizenöt munkanappal a megírás után kijavítva kiosztja a tanulóknak és értékeli, ellenkező esetben a diák eldöntheti, kéri-e a jegyet vagy sem.

Újabb dolgozat azonos tantárgyból addig nem íratható, amíg az előző kijavítva kiosztásra nem került.

Minden tantárgyból íratott témazáró értékelése a következő százalékok alapján történik:

¾    30%-tól elégséges

¾    50%-tól közepes

¾    70%-tól jó

¾    85%-tól jeles.

Kivétel magyar irodalom tantárgyból fogalmazás értékelése:

¾    25%-tól elégséges

¾    40%-tól közepes

¾    60%-tól jó

¾    80%-tól jeles.

A témazáró dolgozatnál egy jegyet írunk be a naplóba jól látható módon fekete tintával.

Félévkor és év végénminden tantárgyból a következő százalékok alapján zárjuk a tanulókat:

¾    1,00-1,79        elégtelen

¾    1,80-2,69        elégséges

¾    2,70-3,69        közepes

¾    3,70-4,49        jó

¾    4,50-5,00        jeles

Az átlag elérése esetén kötelező megadni az abban szereplő érdemjegyet, egyéb esetben a tanár egyéni mérlegeléssel a tanuló javára eltérhet az itt rögzítettektől figyelembe véve az előző félévhez képest nyújtott tendenciát.